5.2.Anlage_Protokoll KV Arbeiter + Praktikanten_2020